جمعه 16 خرداد 1399 _
  امروز
جمعه
خرداد 1399
16
قمری:13 شوال 1441

میلادی:5 ژوئن 2020
 
 
 
 روزانه

 
 اعتدال
 
تاریخ : دوشنبه 6 اسفند 1397     |     کد : 703

انتخابات کمیسیونهای تخصصی سال دوم از دوره پنجم شورای اسلامی استان در هفدهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

.

در جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی، اعضای کمیسیون های شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در سال دوم از دوره پنجم تعیین شد، بر اساس قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، اعضای کمیسیون ها با پیشنهاد رئیس شورا و انتخاب اعضاء تعیین می شود

درهفدهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی، اعضای کمیسیون های شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی تعیین شد، بر اساس قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، اعضای کمیسیون ها با پیشنهاد رئیس شورا و انتخاب اعضا تعیین می شود.

بر اساس انتخابابات بعمل آمده اعضای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است

کمیسیون آب،کشاورزی و منابع طبیعی
انتخابات مسلم فریدونی به عنوان رئیس، بهرام حسن زاده به عنوان نائب رئیس، ساناز هادی زاده به عنوان منشی، حافظ تقی نژاد، خداوردی ارحمی ، اکبر شفائی ، اکبر صادقی ، نادر امیدی و وحید پور قاسم به عنوان عضو در این کمیسیون انتخاب شدند

کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری
ساناز هادی زاده به عنوان رئیس، رمضان تیموری به عنوان نائب رئیس، خداوردی ارحمی به عنوان منشی و غلامحسین مسعودی ریحان،حافظ تقی نژاد، حسن قلی رشتبر لنبران و بهرام حسن زاده به عنوان عضو در این کمیسیون انتخاب شدند

کمیسیون برنامه و بودجه
شاهرود چمنی به عنوان رئیس، ساناز هادی زاده به عنوان نائب رئیس ، حسنقلی رشتبر لنبران به عنوان منشی ، وحید پور قاسم ، ابوالقاسم داداشلو، رحیم رحیمی و بهبود جعفری به عنوان عضو در این کمیسیون انتخاب شدند

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
فرامرز علی حسینی به عنوان رئیس، ابوالقاسم داداشلو به عنوان نائب رئیس،حسنقلی رشتبر لنبران  به عنوان منشی و غلامحسین مسعودی ریحان ، بهبود جعفری، وحید پور قاسم و بهرنگ داودی به عنوان عضو در این کمیسیون انتخاب شدند

کمیسیون صنعت، معدن و گردشگری
حسنقلی رشتبر به عنوان رئیس، رمضان تیموری به عنوان نائب رئیس، اصغر محبی به عنوان منشی و  مسلم فریدونی ، شاهرود چمنی، رحیم رحیمی، اکبر صادقی به عنوان عضو در این کمیسیون انتخاب شدند

کمیسیون توسعه، عمران، خدمات شهری، روستائی و عشایری
حافظ تقی نژاد به عنوان رئیس، ساناز هادی زاده به عنوان نائب رئیس، حامد نادری به عنوان منشی و خداوردی ارحمی، وحید پورقاسم، بهرنگ داوودی و رمضان تیموری، خدا وردی ارحمی  به عنوان عضو در این کمیسیون انتخاب شدند

کمیسیون نظارت و امور حقوقی
رحیم رحیمی به عنوان رئیس، اصغر چمنی به عنوان نائب رئیس، نادر امیدی به عنوان منشی و حح مسعودی ریحان، وحید پور قاسم، شاهرود چمنی و خداوردی ارحمی به عنوان عضو در این کمیسیون انتخاب شدند

کمیسیون بهداشت و محیط زیست
نادر امیدی به عنوان رئیس، بهبود جعفری به عنوان نائب رئیس، وحید پور قاسم به عنوان منشی ، مسلم فریدونی ، شاهرود چمنی، فرامرز علی حسینی، ابوالقاسم داداشلو به عنوان عضو در این کمیسیون انتخاب شدند

کمیسیون آموزش و پژوهش

اکبر شفائی  به عنوان رئیس، اکبر صادقی به عنوان نائب رئیس، سانازهادیزاده به عنوان منشی، 
غلامحسین مسعودی ریحان وبهبود جعفری، رحیم رحیمی، رمضان تیموری، ابوالقاسم داداشلو عنوان عضو در این کمیسیون انتخاب شدند


آلبوم تصاویر.

هفدهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان
هفدهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان
هفدهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان
هفدهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان
روابط عمومی :محمد کارآموز   سایت: مریم سعیدزاده مریم سعیدزاده
PDF چاپ چاپ