دوشنبه 5 فروردين 1398 _
  امروز
دوشنبه
فروردين 1398
5
قمری:18 رجب 1440

میلادی:25 مارس 2019
 
 سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
گالری تصاویر به صورت درختی
 • اخبار شورای اسلامی استان در یک نگاه
 • دومین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
 • دومین جلسه هئیت رئیسه شورای اسلامی استان آذربایجان
 • چهارمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شر
 • پنجمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان با حضور دکتر
 • ششمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
 • هفتمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شر
 • همایش بزرگداشت روز شوراها
 • نشست مشترک کمیسیون آموزش و پژوهش شورای اسلامی استا
 • دهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
 • دیدار اعضای شورای اسلامی استان با مجید خدابخش استاندار آذرباجان شرقی
 • امضاء تفاهم نامه فی مابین شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی با سازمان حفاظت محیط زیست
 • بازدید و نشست اعضای شورای اسلامی استان از شرکت صنایع کاشی تبریز
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی
 • سیزدهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
 • نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش شورای اسلامی استان با دکتر جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی
 • چهاردهمین جلسه عمومی مصادف با انتخابات هیئت رئیسه
 • چهاردهمین جلسه هئیت رئیسه شورای اسلامی استان
 • هفدهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان

1از1‏