چهارشنبه 5 آذر 1399 _
  امروز
چهارشنبه
آذر 1399
5
قمری:10 ربيع الثاني 1442

میلادی:25 نوامبر 2020
 
 
 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 مسلم فریدونی

مسلم فریدونی عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان هشترود
درشورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
        نائب رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی


مدرک تحصیلی
کارشناسی حقوق
 

سوابق ( شورایی، مدیریتی و اجرایی )

 عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره اول

 رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره دوم 

   عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره سوم 

 نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان هشترود در دوره سوم 

رئیس شورای اسلامی شهرستان هشترود در دوره سوم

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره چهازم 

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان هشترود در دوره چهارم

رئیس شورای اسلامی شهرستان هشترود در دوره چهارم

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره پنجم 

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان هشترود در دوره پنجم 
 
رئیس نظام صنفی شهرستان هشترود 

نائب رئیس نظام صنفی استان آذربایجان شرقی


کارمند جهاد کشاورزی