سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 خداوردی ارحمی


خداوردی ارحمی عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان هریس
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
دبیر اول شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

مدرک تحصیلی
کارشناسی مدیریت صنعتی

سوابق (شورایی، اجرایی و مدیریتی) 

عضو شورای اسلامی شهر خواجه در دوره سوم

عضو شورای اسلامی شهر خواجه در دوره پنجم

نماینده شورای اسلامی شهر خواجه در شورای اسلامی شهرستان هریس

عضو شورای حل اختلاف شهر و بخش خواجه از سال 87 تا به حال