سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 حامد نادری


حامد نادری عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان مراغه
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقیمدرک تحصیلی
کارشناسی عمران

سوابق (شورایی، اجرایی و مدیریتی )

خزانه دار شورای اسلامی شهر خراجو در دوره پنجم

نماینده شورای اسلامی شهر خراجو در شورای اسلامی شهرستان مراغه

خزانه دار شورای اسلامی شهرستان مراغه در دوره پنجم

عضو هئیت طبیق شهرستان مراغه

عضو حل اختلاف شهرستان مراغه

مدیر عامل شرکت عمرانی بیت سهند

پیمانکار و طراحی فضای سبز

عضو نظام مهندسی استان

عضو کانون ساختمان