دوشنبه 18 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی تبریز-میدان جهاد (نصف راه)، روبروی مسجد کرامت (مهدیه تبریز)
۰۴۱-۳۲۶۶۳۹۱۰ همه روزه در خدمت شماییم.
 وحید پور قاسم


وحید پور قاسم عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان ملکان
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
نماینده شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها
عضو هئیت رئیسه فراکسیون توسعه روستایی شورای عالی استانها 
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

سوابق (شورایی، اجرایی و مدیریتی)

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره چهارم 

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان ملکان در دوره چهارم 

نماینده شورای اسلامی شهرستان ملکان در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در دوره چهارم 

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره پنجم 

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان ملکان دردوره پنجم
 
نماینده شورای اسلامی شهرستان ملکان در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در دوره پنجم 

نماینده شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها 

کارمند منابع آب