سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 ابوالقاسم دادشلو


ابوالقاسم داداشلو عضو ونماینده شورای اسلامی شهرستان مرند
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها


مدرک تحصیلی
 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق (شورایی، اجرایی ومدیریتی)

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره اول

نماینده بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان مرند در دوره اول

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره دوم

نماینده بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان مرند در دوره دوم

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره سوم

نماینده بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان مرند در دوره سوم

نماینده شورای اسلامی شهرستان مرند در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در دوره سوم

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره چهارم

نماینده بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان مرند در دوره چهارم

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره پنجم

نماینده بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان مرند در دوره پنجم

نماینده شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانهادر دوره پنجم 

کارمند آموزش و پرورش

راهنمای آموزش درآموزش و پرورش به مدت 2 سال

مدیریت مدارس اعم از دبیرستانهای شبانه روزی و سایر مدارس متوسطه به مدت 16 سال

معاونت آموزش مدارس به مدت 6 سال

مسئولیت نمایندگی آموزش و پرورش بخش یامچی به مدت 5 سال

رئیس هئیت مدیره تعاونی مسکن مهر کاکنان به مدت 5 سال