چهارشنبه 5 آذر 1399 _
  امروز
چهارشنبه
آذر 1399
5
قمری:10 ربيع الثاني 1442

میلادی:25 نوامبر 2020
 
 
 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 ابوالقاسم دادشلو


ابوالقاسم داداشلو عضو ونماینده شورای اسلامی شهرستان مرند
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
نماینده شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها
دبیر دوم شورای عالی استانها


 
مدرک تحصیلی
 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق (شورایی، اجرایی ومدیریتی)
 
عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره اول
 
نماینده بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان مرند در دوره اول

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره دوم
 
نماینده بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان مرند در دوره دوم
 
عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره سوم
 
نماینده بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان مرند در دوره سوم
 
نماینده شورای اسلامی شهرستان مرند در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در دوره سوم
 
عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره چهارم
 
نماینده بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان مرند در دوره چهارم
 
عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره پنجم
 
نماینده بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان مرند در دوره پنجم
 
نماینده شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانهادر دوره پنجم 
 
کارمند آموزش و پرورش
 
راهنمای آموزش درآموزش و پرورش به مدت 2 سال
 
مدیریت مدارس اعم از دبیرستانهای شبانه روزی و سایر مدارس متوسطه به مدت 16 سال
 
معاونت آموزش مدارس به مدت 6 سال
 
مسئولیت نمایندگی آموزش و پرورش بخش یامچی به مدت 5 سال
 
رئیس هئیت مدیره تعاونی مسکن مهر کاکنان به مدت 5 سال