چهارشنبه 5 آذر 1399 _
  امروز
چهارشنبه
آذر 1399
5
قمری:10 ربيع الثاني 1442

میلادی:25 نوامبر 2020
 
 
 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 ایوب جعفری بارازی


ایوب جعفری بارازی عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان عجب شیر
درشورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
خرانه دار شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی


مدرک تحصیلی:

ليسانس مدیریت


سوابق (شورایی،اجرایی و مدیریتی )

    
عضو شورای اسلامی بخش قلعه چای در دوره اول 

نماینده شورای اسلامی بخش قلعه چای در شورای اسلامی شهرستان عجب شیر در دوره اول 

عضو شورای اسلامی بخش قلعه چای در دوره دوم 

نماینده شورای اسلامی بخش قلعه چای در شورای اسلامی شهرستان عجب شیر در دوره دوم 

عضو شورای اسلامی بخش قلعه چای در دوره سوم 

نماینده شورای اسلامی بخش قلعه چای در شورای اسلامی شهرستان عجب شیر در دوره سوم 

عضو شورای اسلامی بخش قلعه چای در دوره چهارم 

نماینده شورای اسلامی بخش قلعه چای در شورای اسلامی شهرستان عجب شیر در دوره چهارم

عضو شورای اسلامی بخش قلعه چای در دوره پنجم 

نماینده شورای اسلامی بخش قلعه چای در شورای اسلامی شهرستان عجب شیر 

زئیس شورای اسلامی شهرستان عجب شیر در دوره پنجم 

خزانه دار شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در دوره پنجم 

اجرای طرح های آبخیز برداری

طرح های آبرسانی روستایی 

طرح های مخابراتی  

کارشناس بانک 

کارمند مخابرات و پست