چهارشنبه 5 آذر 1399 _
  امروز
چهارشنبه
آذر 1399
5
قمری:10 ربيع الثاني 1442

میلادی:25 نوامبر 2020
 
 
 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 اکبر شفایی دریان


اکبر شفایی دریان، عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان شبستر
درشورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

 مدرک تحصیلی

لیسانس امور تربیتی


سوابق (شورایی، اجرایی و مدیزیتی )


رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره اول

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان شبستردر دوره اول

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره دوم

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان شبستر در دوره دوم

نماینده شورای اسلامی شهرستان شبستر در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در دوره دوم

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره سوم

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان شبستر در دوره سوم

نماینده شورای اسلامی شهرستان شبستر در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در دوره سوم

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره چهارم

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان شبستر در دوره چهارم

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره پنجم

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان شبستر در دوره پنجم

عضو شورای اسلامی در دو نوبت در جهاد سازندگی به مدت 8 سال

دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

مدیر عامل تعاونی تولید اتحاد دریان به مدت 12 سال تاکنون

عضو مجمع خیرین مسکن ساز شبستر به مدت 15 سال تاکنون

شهردار خود گردان دریان به مدت 20 سال تاکنون

عضو انجمن نجات دریاچه ی ارومیه درکمیته ی مردم نهاد وعضو هئیت امناء مجمع خیرین سلامت شهرستان شبستر تاکنون