سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 رمضان تیموری


رمضان تیموری عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان خدا آفرین
درشورای اسلامی استان آذربایجان شرقی


مدرک تحصیلی
لیسانس علوم اجتماعی 
 
سوابق (شورایی، اجرایی و مدیریتی)

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره سوم 

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان خدا آفرین در دوره سوم 

نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان خدا آفرین در دوره سوم

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره پنجم 

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان خدا آفرین در دوره پنجم