چهارشنبه 5 آذر 1399 _
  امروز
چهارشنبه
آذر 1399
5
قمری:10 ربيع الثاني 1442

میلادی:25 نوامبر 2020
 
 
 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 رمضان تیموری


رمضان تیموری عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان خدا آفرین
درشورای اسلامی استان آذربایجان شرقی


مدرک تحصیلی
لیسانس علوم اجتماعی 
 
سوابق (شورایی، اجرایی و مدیریتی)

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره سوم 

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان خدا آفرین در دوره سوم 

نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان خدا آفرین در دوره سوم

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره پنجم 

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان خدا آفرین در دوره پنجم