دوشنبه 18 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی تبریز-میدان جهاد (نصف راه)، روبروی مسجد کرامت (مهدیه تبریز)
۰۴۱-۳۲۶۶۳۹۱۰ همه روزه در خدمت شماییم.
 اصغر محبی


اصغر محبی عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان چاراویماق
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
عضو و نماینده شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در هئیت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای های اسلامی استان

  

مدرک تحصیلی
کارشناسی حقوق و علوم اجتماعی 

سوابق (شورایی، اجرایی و مدیریتی)

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره اول

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره پنجم

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی درشورای اسلامی شهرستان چاراویماق دردوره پنجم

مدیر دفتر شعبه جزایی و شعبه سوم دادگستری هشتزود

عضو هئیت مدیره شرکت آراز

مدیر دفتر کل دادگستری شهرستان چاراویماق

مدیر عامل صندوق کارآفرینی شهرستان چاراویماق
 
رئیس هیئت امناء مسجد جامع شهرستان چاراویماق