چهارشنبه 5 آذر 1399 _
  امروز
چهارشنبه
آذر 1399
5
قمری:10 ربيع الثاني 1442

میلادی:25 نوامبر 2020
 
 
 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 اصغر محبی


اصغر محبی عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان چاراویماق
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
عضو و نماینده شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در هئیت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای های اسلامی استان

  

مدرک تحصیلی
کارشناسی حقوق و علوم اجتماعی 

سوابق (شورایی، اجرایی و مدیریتی)

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره اول

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره پنجم

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی درشورای اسلامی شهرستان چاراویماق دردوره پنجم

مدیر دفتر شعبه جزایی و شعبه سوم دادگستری هشتزود

عضو هئیت مدیره شرکت آراز

مدیر دفتر کل دادگستری شهرستان چاراویماق

مدیر عامل صندوق کارآفرینی شهرستان چاراویماق
 
رئیس هیئت امناء مسجد جامع شهرستان چاراویماق