چهارشنبه 5 آذر 1399 _
  امروز
چهارشنبه
آذر 1399
5
قمری:10 ربيع الثاني 1442

میلادی:25 نوامبر 2020
 
 
 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 حسنقلی رشتبر لنبران

حسنقلی رشتبر لنبران عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان ورزقان
درشورای اسلامی استان آذربایجان شرقی


مدرک تحصیلی
کارشناسی حسابداری
 
سوابق (شورایی، اجرایی و مدیریتی)

عضو شورای اسلامی شهرخاروانا در دوره دوم

نماینده شورای اسلامی شهر خاروانا در کمیته فنی استانداری در دوره دوم شورا ها
 

عضو شورای اسلامی شهر خاروانا در دوره پنجم

 نماینده شورای اسلامی شهر خاروانا در شورای اسلامی شهرستان ورزقان در دوره پنجم

مسئول کتابخانه عمومی خاروانا به مدت 5 سال

 مسئول امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خاروانا به مدت دو سال

عضو انجمن میراث فرهنگی بخش خاروانا