دوشنبه 18 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی تبریز-میدان جهاد (نصف راه)، روبروی مسجد کرامت (مهدیه تبریز)
۰۴۱-۳۲۶۶۳۹۱۰ همه روزه در خدمت شماییم.
 بهرام حسن زاده
 
بهرام حسن زاده عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان بناب
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
 مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
 
 
سوابق(شورایی، اجرایی و مدیریتی)

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی دردوره چهارم 

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی دردوره پنجم 

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی درشورای اسلامی شهرستان بناب دردوره پنجم 

دبیر دوم شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی دردوره پنجم

عضو در کمیته راهبردی اقتصادی مقاومتی شهرستان بناب

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طیبعی

عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران


مدیر عامل شرکت خدمت فنی و مهندسی 3062 بناب

استاد دانشگاه، پیام نور