جمعه 1 آذر 1398 _
  امروز
جمعه
آذر 1398
1
قمری:25 ربيع الأول 1441

میلادی:22 نوامبر 2019
 
 سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 بهرام حسن زاده
 
بهرام حسن زاده عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان بناب
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
دبیر اول شورای اسلامی استان آذربایجان شرقیمدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
 
 
سوابق(شورایی، اجرایی و مدیریتی)

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی دردوره چهارم 

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی دردوره پنجم 

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی درشورای اسلامی شهرستان بناب دردوره پنجم 

دبیر دوم شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی دردوره پنجم

عضو در کمیته راهبردی اقتصادی مقاومتی شهرستان بناب

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طیبعی

عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران


مدیر عامل شرکت خدمت فنی و مهندسی 3062 بناب

استاد دانشگاه، پیام نور