دوشنبه 18 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی تبریز-میدان جهاد (نصف راه)، روبروی مسجد کرامت (مهدیه تبریز)
۰۴۱-۳۲۶۶۳۹۱۰ همه روزه در خدمت شماییم.
 اکبر صاذقی دیزج


اکبر صادقی دیزج عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان اسکو
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی


 
 
مدرک تحصیلی
فوق لیسانس کشاورزی 

(سوابق شورایی، مدیریتی و اجرایی)

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی دردوره اول 

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره دوم

عضو شورای اسلامی شهرستان اسکو دردوره دوم 

نماینده شورای اسلامی شهرستان اسکو در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی دردوره دوم 

 رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی در دوره سوم 

عضو شورای اسلامی شهرستان اسکو در دوره سوم 

نماینده شورای اسلامی شهرستان اسکو در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در دوره سوم 

خرانه دار شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در دوره سوم 

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی دردوره چهارم 

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان اسکو دردوره چهارم

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی دردوره پنجم

نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان اسکو دردوره پنجم


نائب رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی دردوره پنحم

کارمند آموزش و پرورش شهرستان اسکو